வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில்
Life Literary Association

ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.
                                     (அதிகாரம்:கல்வி குறள் எண்:398)

நா நெகிழ் பயிற்சி

          பேசிப்பழகு குழந்தைகள் பேசுவதே ஒரு விளையாட்டு தான், தான் தவறாகப் பேசுகிறோமென்று தெரியாமலேயே பேசிக்கொண்டிருக்கும்.

சில தமிழ் மொழி நா நெகிழ் பயிற்சி வாக்கியங்களைக் காண்போம்.

           1. ஓடற நரியில ஒரு நரி கிழ நரி
              கிழநரி முதுகுல ஒரு பிடி நிற மயிர்.

           2. யார் தச்ச சட்டை
              தாத்தா தச்ச சட்டை

           3. கொக்கு நெட்ட கொக்கு,
              நெட்ட கொக்கு இட்ட முட்ட கட்ட முட்ட.

           4. கடலோரத்தில் அலை
              உருளுது பிரளுது
              தத்தளிக்குது தாளம் போடுது.

           5. பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியிலே
              பைத்தியங்களுக்கு வைத்தியம்
              பார்க்கிற வைத்தியருக்கு பைத்தியம் பிடித்தால்
              எந்த பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில்
              பைத்தியங்களுக்கு வைத்தியம்
              பார்க்கிற வைத்தியர் வந்து அந்த
              பைத்தியத்துக்கு வைத்தியம் பார்ப்பார்?

                     இந்த தொடர்களை உச்சரிக்கச் சொல்லும் போது தவறாக உச்சரிக்கும் எல்லோரும் சிரிப்பார்கள். ஆனால், அந்த குழந்தை றகர ரகரங்களும் ணகர னகரங்களும் லகர ளகரங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையதாகவும் வரும். இவைகளை உச்சரிப்பதற்குக் குழந்தைகள் தடுமாறும், அத்தடுமாற்றத்தினை நீக்குவதற்கு இந்த விளையாட்டுகள் பயன்படுகின்றன.

தமிழ் சான்றோர்கள்

                                                

சிங்கப்பூர் தமிழ்ச் சான்றோர்கள்

                       
events

➤➤ இலக்கியச் சங்கமம் - ஏப்ரல் 2021
அடுத்த நிகழ்வு (42ஆவது சந்திப்பு):
நாள்: 10-04-2021
நேரம்: பகல் 5.00 மணிக்கு
இடம்: zoom


1 / 10
2 / 10
3/ 10
4 / 10
5/ 10
6/ 10
7/ 10
8 / 10
9/ 10
10/ 10

மூதுரை

வெண்பா :5

அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும்நாள் அன்றி
எடுத்த கருமங்கள் ஆகா – தொடுத்த
உருவத்தால் நீண்ட உயர்மரங்கள் எல்லாம்
பருவத்தால் அன்றிப் பழா.

விளக்கம்:

கிளைகளோடு கூடிய நீண்ட மரங்களும் பருவத்தில் மட்டும் பழங்களைத் தரும். அது போல மேன்மேலும் முயன்றாலும் நாம் செய்யும் கார்யங்கள் தகுந்த காலம் கூடினால் மட்டுமே பயன் தரும்.